Integritetspolicy för dig som använder Bosvar

1 Inledning

Bosvar värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Bosvar, Viewbound AB (“Bosvar”) behandlar om dig, varför Bosvar behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Bosvar och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

På webbplatsen används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt. Läs om Bosvars användning av cookies.

2 Bosvar är personuppgiftsansvarig

Bosvar är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner hos kundföretag.

Vänligen se Bosvar.com om hur du kontaktar Bosvar

3 Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Bosvars tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med Bosvar. Nedan har du information om vilka uppgifter Bosvar behandlar, varför Bosvar behandlar dina uppgifter och hur länge Bosvar lagrar dina uppgifter.

Observera att Bosvar kan komma att lagra dina personuppgifter om Bosvar har en sådan skyldighet i enlighet tillämplig lagstiftning. Vidare kan Bosvar i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Bosvar ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.1 När du besöker Bosvar.com

Bosvar registrerar din IP-adress när du gör sökningar på Bosvar för att kunna upptäcka om Bosvars tjänster missbrukas. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader för att Bosvar ska kunna upptäcka eventuella missbruk. Bosvars berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

3.2 När du har ett konto på Bosvar

Bosvar samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Bosvar när du skapar och använder ett konto. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn och används även för att Bosvar ska kunna hjälpa dig att återställa ditt lösenord. Som kontoinnehavare kan du också även, helt frivilligt, välja att lämna ditt namn för att göra kontot mer personligt och ditt telefonnummer för att Bosvar ska kunna kontakta dig om det dyker upp några frågor om ditt konto. Behandlingen baseras på en intresseavvägning som laglig grund, där Bosvars berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda denna tjänst.

Bosvar registrerar din IP-adress när du loggar in på ditt konto och antalet inloggningar för att kunna identifiera om någon obehörigen använder ditt konto utan din vetskap. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader. Bosvars berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

Bosvar behandlar även uppgifter som du lämnar till Bosvar när du använder ditt konto (såsom t.ex. sparade sökningar och tidigare visade objekt) för att din upplevelse på Bosvar ska bli så bra som möjligt. Behandlingen är baserad på intresseavvägning som laglig grund, där Bosvars berättigade intresse är att leverera en användarvänlig tjänst till dig.

Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto på Bosvar. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer Bosvar att radera ditt konto och dina uppgifter. Bosvar kommer att informera dig innan ditt konto raderas så du har möjlighet att logga in för att på så sätt behålla dina uppgifter.

3.3 När du använder Bosvars chat-tjänst

Data och information om bostäder som lämnas i samband med rådgivning i chat-konversationer lagras för att löpande kunna förbättra tjänsten. Dessa är ej knutna till ditt konto eller till dig som person.

3.4 När du använder Bosvars applikationer

Om du använder Bosvars applikationer behandlas din användardata i den enhet (t.ex. din mobiltelefon) som applikationen är installerad på för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om när applikationen öppnades senast, vilka funktioner du använt, hur många gånger applikationen öppnats, sökhistorik, etc. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som laglig grund, där Bosvars berättigade intresse är att erbjuda en bra produkt till sina användare.

Uppgifterna lagras så länge du har kvar applikationen i din enhet. Du kan när som helst se till att uppgifterna raderas genom att ta bort eller avinstallera applikationen.

4 Vilka kan Bosvar komma att dela dina uppgifter med?

Bosvar kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Bosvar har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen och Bosvars applikationer, samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bosvars räkning i samband med att de utför en tjänst för Bosvar. Bosvar vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Bosvar kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om Bosvar är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bosvars verksamhet säljs kan Bosvar komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Bosvars räkning ansvarar för optimering av webbplatsen och applikationer samt e-postutskick och marknadsföringstjänster. Bosvar har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till Bosvar. Se Bosvar.com för information om hur du kontaktar Bosvar.

6 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bosvar. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Bosvar behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Bosvar lagrar dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bosvar i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bosvar överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bosvar korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bosvar raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Bosvar samlade in personuppgifterna för.

Rätt att göra invändningar mot Bosvars behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bosvars behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bosvars behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bosvar möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Klagomål. Om du har klagomål avseende Bosvars behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen se Bosvar.com för information om hur du kontaktar Bosvar.

7 Ändringar i integritetspolicyn

Bosvar förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Bosvars kanaler och på annat sätt Bosvar finner lämpligt.

Uppdaterad den 30 mars 2019